CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH - Tháng 2/2022

NGSC Hồ Chí Minh tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Kinh doanh - Tháng 2/2022.

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN KỸ THUẬT (ABAP) - Tháng 2/2022

NGSC Hồ Chí Minh tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Kỹ thuật (ABAP) - Tháng 2/2022.

SAP BASIS CONSULTANT - Tháng 2/2022

NGSC Hồ Chí Minh tuyển dụng SAP BASIS Consultant - Tháng 2/2022.

SAP CONSULTANT (MM) - Tháng 2/2022

NGSC Hồ Chí Minh tuyển dụng SAP Consultant - Tháng 2/2022.

NGSC tuyển dụng tháng 2/2022

NGSC thông báo tuyển dụng tháng 2/2022 các vị trí.

NGSC tuyển dụng tháng 1/2022

NGSC thông báo tuyển dụng các vị trí tháng 1/2022.