DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG ỨNG DỤNG LÊN CLOUD

Hiện nay cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với các chiến lược công nghệ cao, điện toán hóa ngành sản xuất mà không cần sự tham gia của con người, đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới và Việt Nam không đứng ngoài xu hướng đó.