So sánh sự khác nhau giữa phần mềm CRM và ERP

Hiện nay, có rất nhiều ý kiến tranh luận về sự khách nhau giữa phần mềm CRM và ERP. Cả hai cùng là các phần mềm quản trị được ứng dụng trong doanh nghiệp nhằm phát triển doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất.